REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
WWW.HERBATY-ZIOLA.PL 

Regulamin określa zasady dokonywania przez Konsumentów zakupów w sklepie internetowym prowadzonym 
przez Sprzedawcę pod adresem www.herbaty-ziola.pl 
Sprzedawcą jest firma: 
Taheebo Sp. z o.o. - Dystrybucja Sp.k.  
ul. Komora 32, 32-091 Michałowice
NIP PL 5130242307, Regon 362975155
nr rachunku bankowego: 24 1240 4650 1111 0010 6578 9367  
Bank PEKAO S.A. 
adres poczty elektronicznej: biuro@taheebo.pl 
 
Szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem: biuro@taheebo.pl 
lub pod numerem tel. stacjonarnego: +0048 12 415-00-46 bądź komórkowego: +0048 604-090-243 
(koszt połączenia według taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta 
podmiot inicjujący połączenie; wskazane numery nie są numerami o tzw. podwyższonej opłacie). 

§ 1 Definicje 
Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie należy nadawać znaczenie następujące: 
1. Regulamin – niniejszy regulamin; 

2. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio 

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności w ten sposób, że na zasadach określonych 

w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 

Niniejsze pojęcie należy interpretować zgodnie z Kodeksem cywilnym; 

3. Sprzedawca – spółka pod firmą Taheebo Piotr Garlicki, która za pośrednictwem Sklepu Internetowego 

zawiera z Konsumentami Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie; 

4. Przedmiot sprzedaży – Towary wskazane i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego 

objęte daną Ofertą, a następnie daną Umową Sprzedaży; 

5. Towar – rzecz ruchoma, wskazana i opisana na stronie internetowej Sklepu Internetowego; 

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru lub Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, 

zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego; 

7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.herbaty-ziola.pl 

za pośrednictwem którego Konsument może złożyć Zamówienie; 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta stanowiące przyjęcie Oferty; 

9. Zapytanie ofertowe – oświadczenie preferencji Konsumenta co do rodzaju i ilości Towarów, 

których Zamówienie preferuje, co do preferowanego terminu i sposobu dostarczenia Konsumentowi 

takich Towarów oraz co do preferowanego sposobu zapłaty; 

10. Ustawa -ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827); 

11. Kodeks cywilny -ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 

poz. 121 ze zm.); 

12. Oferta – oświadczenie woli Sprzedawcy zawierające co najmniej: 

1) główne cechy świadczenia korespondujące w całości albo w części z Zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem 

przedmiotu świadczenia, 
2) łączną cenę za Przedmiot Sprzedaży wraz z podatkami i kosztami doręczenia Przedmiotu 

Sprzedaży Konsumentowi, 
3) sposób i termin dostarczenia Przedmiotu Sprzedaży; 
13. Formularz odstąpienia – wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży 

o treści jak w Załączniku nr 1 do Regulaminu; 

14. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, 

za wyjątkiem dni wskazanych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 

jako dni wolne od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). 

§ 2 Zasady ogólne 
1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego. 

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 

3. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie Towary oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych 

oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. 

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, 

którym posługuje się Sprzedawca, Konsument powinien: 

a. dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, 

spełniającym minimalne wymagania techniczne;

5. Konsument składający Zamówienie powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych. 

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. 

Zastosowanie waluty innej niż złoty polski wymaga wyraźnego wyeksponowania przy danym Towarze. 

Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszy wysyłki, wskazane w Ofercie, 

Konsument akceptuje najpóźniej w chwili wyrażenia zgody na złożenie danego Zamówienia 

(składania danego Zamówienia). 

7. Ekspozycja danego Towaru na stronie internetowej Sklepu, w tym wskazanie ceny, nie stanowi oferty. 

DOTYCZY NAPOJÓW Z ZAWARTOŚCIĄ ALKOHOLU:

a. prezentowane na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,

b. jest to tylko propozycja produktów, które są dostępne w sklepie rzeczywistym, a prezentacja na stronie umożliwia ich zakup,

c. sklep nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej napojów alkoholowych. Zamówione na stronie internetowej produkty zostają jedynie zarezerwowane oraz mogą zostać dostarczone przez pracownika sklepu lub za pośrednictwem innych osób trzecich,

d. umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w siedzibie składającą ofertę elektroniczną (sprzedającego), czyli sklepie stacjonarnym, będącym siedzibą przedsiębiorcy,

e. sprzedający w celu potwierdzenia pełnoletniości Kupującego jest uprawniony do domagania się od Kupującego przesłania drogą elektroniczną skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Brak spełnienia przez Kupującego tego warunku wyklucza możliwość zawarcia umowy sprzedaży.

8. Sprzedawcy przysługuje prawo do modyfikowania ekspozycji Towarów zamieszczonych

na stronie internetowej Sklepu, w tym w szczególności do wprowadzania nowych Towarów i usuwania 

niektórych towarów. 

9. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad. 

Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta za nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży 

na podstawie odpowiednych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

10. Najpóźniej w chwili przesłania Konsumentowi Oferty Sprzedawca poinformuje Konsumenta o:

1) braku prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży względem danego Towaru z uwagi na istnienie względem danego 

Towaru podstaw wskazanych w art. 38 Ustawy, 

2) treści gwarancji na dany Towar, o ile jest udzielana. 

§ 3 Procedura składania Zamówień 
1. Konsument zainteresowany nabyciem od Sprzedawcy danego Towaru wysyła Zapytanie ofertowe. 

Zapytanie ofertowe nie wiąże Konsumenta. 

2. Zapytanie ofertowe jest przyjmowane poprzez stronę internetową www.herbaty-ziola.pl za pomocą 

formularza zapytań ofertowych w sposób wskazany w ust. 3 poniżej. 

3. W celu złożenia Zapytania ofertowego należy: 

a. wybrać preferowany Towar lub Towary ze strony internetowej Sklepu; 

b. wybrać preferowaną ilość sztuk; 

c. dodać do Zapytania ofertowego; 

d. wybrać preferowany sposób dostarczenia przesyłki; 

e. wybrać preferowaną formę płatności; 

f. wybrać preferowany termin dostarczenia przesyłki; 

g. wypełnić formularz Zapytania ofertowego, w tym w szczególności wskazać adres dostawy oraz dane 

do wystawienia faktury VAT, jeżeli Konsument życzy sobie faktury zamiast paragonu; 

h. zatwierdzić formularz Zapytania ofertowego; 

i. zaakceptować Regulamin; 

j. wysłać formularz Zapytania ofertowego. 

4. W wypadku gdy dane podane w formularzu Zapytania ofertowego nie są kompletne lub okażą się nieprawdziwe, 

Sprzedawca podejmie dwukrotną próbę skontaktowania się z Konsumentem celem poczynienia niezbędnych 

uzupełnień bądź wyjaśnień. 

Jeśli kontakt z Konsumentem nie będzie możliwy bądź nie doprowadzi do poczynienia niezbędnych uzupełnień 

bądź wyjaśnień, Sprzedawca pozostawia formularz Zapytania ofertowego bez dalszego rozpatrywania. 

5. W trakcie składania Zapytania ofertowego Konsument może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich 

danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku 

z procedowaniem Zapytania ofertowego, formułowaniem Oferty, zawieraniem i wykonywaniem Umowy sprzedaży. 

W wypadku udzielenia zgody, Konsument ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, z tym że brak zgody 

zamyka Sprzedawcy drogę do dalszego prowadzenia Zapytania ofertowego. 

Wycofanie zgody powoduje, że Sprzedawca pozostawia dany formularz Zapytania ofertowego bez dalszego 

rozpatrywania, a procedura składania Zamówienia nie podlega kontynuacji.

6. Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2-ch dni roboczych po otrzymaniu prawidłowego i kompletnego 

Zapytania Ofertowego Sprzedawca przystępuje do weryfikacji możliwości złożenia Oferty korespondującej 

z preferencjami Konsumenta, zaś po dokonaniu weryfikacji: 

a. Przedstawia Konsumentowi e-mailem Ofertę w całości korespondującą z danym Zapytaniem ofertowym, albo 

b. Przedstawia Konsumentowi e-mailem Ofertę częściowo korespondującą z danym Zapytaniem ofertowym, 

zawierającą modyfikacje względem Zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie terminu dostawy, 

ilości sztuk, sposobu płatności i temu podobne, albo 

c. Informuje Konsumenta o niemożności złożenia Oferty korespondującej z jego Preferencjami wskazanymi 

w Zapytaniu ofertowym. 

W przypadku wskazanym powyżej pod literą „c” formularz Zapytania ofertowego pozostawia się bez dalszego 

rozpatrywania, a procedura składania Zamówienia nie podlega kontynuacji. 

7. Milczenie Sprzedawcy, w szczególności nieudzielenie odpowiedzi w ciągu 2-ch dni roboczych, 

licząc od dnia wpływu danego Zapytania ofertowego, uważa się za niemożność złożenia Oferty. 

8. Jeżeli Konsument wysłał Zapytanie ofertowe w dzień roboczy występujący pomiędzy dwoma dniami, 

z których każdy jest dniem innym niż dzień roboczy, wówczas reakcja na Zapytanie ofertowe następuje 

w ciągu 2-ch dni roboczych liczonych od pierwszego dnia roboczego po ww. okresach dni. 

Milczenie Sprzedawcy, w szczególności nieudzielenie odpowiedzi na takie Zapytanie ofertowe w ciągu ww. okresu, 

uważa się za niemożność złożenia Oferty. 

9. Po otrzymaniu Oferty (w całości lub w części korespondującej z danym Zapytaniem ofertowym) 

Konsument może złożyć Zamówienie w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania Oferty, 

jednakże nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych od znanego Konsumentowi dnia wysłania 

Konsumentowi Oferty przez Sprzedawcę (okres związania Sprzedawcy Ofertą). 

Milczenie Konsumenta w ww. terminie, uważa się za niezłożenie Zamówienia. 

W takim przypadku formularz Zapytania ofertowego pozostawia się bez dalszego rozpatrywania, 

a procedura składania Zamówienia nie podlega kontynuacji. 

10. Sprzedawca w Ofercie może wskazać inny okres związania Sprzedawcy Ofertą. 

11. Konsument składa Zamówienia poprzez dedykowane okno dialogowe strony internetowej Sklepu. 

Przed przystąpieniem do składania Zamówienia Konsument zaznacza checkboxa o treści, jak następuje:

„Rozumiem i akceptuję, że poprzez złożenie Zamówienia wszczynam transakcję handlową rodzącą 

dla mnie obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w Zamówieniu jako „koszt zamówienia ogółem.” 
12. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Konsumenta jest uprzednie

ponowne zapoznanie się z Regulaminem i ponowna akceptacja jego postanowień. 

§ 4 Koszty i termin wysyłki 
1. Przedmiot sprzedaży wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu. 

2. Jeżeli Konsument wybrał sposób płatności wskazany w § 5 ust. 2 lit b. 

Przedmiot sprzedaży wysyłany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu pełnego przelewu na rachunku bankowym 

Sprzedawcy. 

3. Jeżeli doręczenie przesyłki pod adresem wskazanym w ust. 1 będzie niemożliwe dlatego, że ten adres okaże się

nieprawdziwy albo niedokładny bądź dlatego, że we wskazanym adresie nie będzie przebywała osoba 

upoważniona do odbioru przesyłki, Sprzedawca (względnie osoba działająca jako posłaniec lub przedstawiciel) 

podejmie dwukrotną próbę skontaktowania się z Konsumentem. 

Jeśli kontakt z Konsumentem nie będzie możliwy, przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy. 

4. Towar jest dostarczany – wedle wyboru Konsumenta wyrażonego w danym Zamówieniu -za pomocą 

wyspecjalizowanych jednostek kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

5. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym w Zamówieniu. 

6. Konsument jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

Koszy wysyłki Konsument akceptuje najpóźniej w chwili składania danego Zamówienia. 

Koszt wysyłki jest ujęty w pozycji: „Koszt zamówienia ogółem”. 

§ 5 Płatności 
1. Na każdy Przedmiot sprzedaży wystawiany jest paragon fiskalny lub imienny dowód zakupu (faktura) – 

wedle wyboru Konsumenta wyrażonego w danym Zamówieniu. 

2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić -wedle wyboru Konsumenta wyrażonego w danym Zamówieniu; 

a. za pobraniem (przy odbiorze towaru), albo 

b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

3. W przypadku wyboru płatności przelewem, zapłata zostanie dokonana w terminie 3 dni roboczych od dnia 

Zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w nagłówku Regulaminu. 

§ 6 Odstąpienie od umowy 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania 

jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, 

składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. 

2. Termin na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, wskazany w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia objęcia rzeczy 

będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią 

inną niż przewoźnik. W przypadku umowy dotyczącej kilku rzeczy, które są dostarczane osobno, 

termin rozpoczyna bieg od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osoba

trzecią inną niż przewoźnik ostatniej z rzeczy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

Przedmiot sprzedaży należy zwrócić na następujący adres: Taheebo Sp. z o.o. - Dystrybucja Sp.k. ul. Komora 32, 32-091 Michałowice w terminie 14 dni, licząc od dnia, 

w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od danej Umowy Sprzedaży. 

Termin jest zachowany, jeżeli Przedmiot sprzedaży zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. 

4. Zgodnie z Ustawą prawu odstąpienia od Umowy sprzedaży nie podlega Przedmiot sprzedaży wskazany 

w art. 38 Ustawy, to jest w szczególności jeżeli Przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, 

wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta. 
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od danej Umowy Sprzedaży, Konsument ma obowiązek poinformować 

Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia 

wyrażonego w dowolnej formie (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 

6. Konsument może skorzystać z Formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe. 

7. Aby zachować termin do odstąpienia od danej Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Konsument wysłał informację 

dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od danej Umowy Sprzedaży 

przed upływem terminu. 

8. W przypadku odstąpienia od danej Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane 

od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Przedmiotu sprzedaży (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 

wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób 

dostarczenia oferowany Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, 

w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia 

od danej Umowy sprzedaży. 

9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez 

Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. 

10. W żadnym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 

Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość Konsument nie oferuje ponoszenia kosztów zwrotu 

Przedmiotu sprzedaży, a ten ostatni ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany 

poczta, Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w kwocie zgodnej z cennikiem przesyłek zawartym na stronie www.herbaty-ziola.pl. 

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Przedmiotu sprzedaży lub 

do czasu dostarczenia mu przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, 

które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Przedmiotu sprzedaży wynikające z korzystania 

z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. 

§ 7 Procedura reklamacji 
1. Reklamacje można składać na adres Sprzedawcy pocztą lub drogą elektroniczną poprzez 

wysłanie wiadomości e-mail. 

2. Składając reklamację należy dostarczyć reklamowaną rzecz na następujący adres: ul. Komora 32, 32-091 Michałowice. 

W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty dostarczenia rzeczy ponosi Sprzedawca. 

3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje zgodnie z przepisami prawa. 

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, 

licząc od dnia złożenia reklamacji. 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów w związku z zakupami realizowanymi 

za jego pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. 

2. Dane osobowe będą: 

a. przetwarzane w celu przygotowania Oferty i wykonania Umowy Sprzedaży, 

b. przetwarzane w związku z prawnie usprawiedliwionymi celami Sprzedawcy, 

c. przetwarzane w celu wypełnienia przez Spółkę innych uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3. Dane mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Konsumenta 

w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji danej Umowy sprzedaży. 

4. Konsumenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

5. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednakże ich nieprzekazanie bądź wycofanie zgody na ich przetwarzanie 

może skutkować uniemożliwieniem wykonania danej Umowy sprzedaży. 

6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej 

stronie treści zawieranej umowy: Utrwalenie, zabezpieczenie  i udostępnienie treści zawieranej 

Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Konsumentowi na podany adres e-mail treści zawieranej 

Umowy wraz z Regulaminem. 

§ 9 Postanowienia końcowe 
1. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Konsumenci zostaną poinformowani poprzez ich opublikowanie 

na stronie internetowej www.herbaty-ziola.pl oraz za pośrednictwem korespondencji e-mail 

na adresy e-mail wskazane przez Konsumentów. 

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w zastosowanie po upływie 14 dni, licząc od dnia ich opublikowania 

na stronie internetowej www.herbaty-ziola.pl z tym, że procedury składania Zamówienia zainicjowane przez 

Konsumentów przed upływem wyżej wskazanego terminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień

Regulaminu. 

3. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

5. Regulamin znajduje zastosowanie od dnia 25 grudnia 2014 roku. 

6. Załącznik nr 1 wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży. 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
Adresat: 
Taheebo Sp. z o.o. - Dystrybucja Sp.k.

ul. Komora 32, 32-091 Michałowice 
adres poczty elektronicznej: biuro@taheebo.pl 
-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 
-Data odbioru …………………………………………………………………………………………………………………… 
-Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 
-Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 
-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) -Data 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

Poznaj lepiej nasze produkty, herbaty, zioła, superfoods